Ordlista

Fastighetstermer

Här beskrivs ett antal vanliga begrepp som används vid köp av fastigheter, värdering eller försäljning av fastigheter. Ordlistan över fastighetstermer är bra att gå igenom innan du ska hyra lokal, köpa lokal eller sälja fastigheter. Allt för att förenkla begrepp.

 
A
Affektionsvärde Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Myndighet som kan hjälpa till att lösa tvister inom många olika områden, även för lokaler.
Allmän plats I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.
Allmän väg Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.
Allmännyttigt bostadsföretag Före hösten 1991 definierades detta begrepp i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte. Begreppet används fortfarande i dagligt tal för av kommunen helägda bostadsföretag.
Amortering Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika delar.
Andelslägenhet Lägenhet som får disponeras på grund av äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan dispositionsrätten vara begränsad till en viss tid per år.
Anläggningssamfällighet Sammanslutning av fastigheter för utförande och drift av en gemensam anläggning som bildas enligt anläggningslagen.
Annuitet Konstant belopp som erläggs av låntagare terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.
Annuitetslån Lån med ränta och amortering i en gemensam summa.. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. Räntan dominerar i början och amorteringen i slutet av betalningsperioden. Det totala beloppet som skall erläggas är detsamma vid varje betalningstillfälle.
Anskaffningskostnad Historisk anskaffningskostnad är verklig utgift för förvärv av mark, byggnad eller maskinell utrustning. Verklig anskaffningskostnad omfattar historisk anskaffningskostnad och investeringar i objektet efter förvärvstidpunkten.
Anslutningsavgift Avgift för anslutning av el, vatten och avlopp till anläggningsägaren, vanligtvis kommunen
Ansvarsbesiktning En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel
Anteckning Särskild uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte överlåtbar, att arrendator har rätt att köpa fastigheten, utgör sambors gemensamma bostad m.m.
Arrende Upplåtelse av mark eller fiskerätt mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller fiskearrende. Kan också avse själva ersättningen.
Avgäld Avgift för nyttjanderätt till mark.
Avgäldsperiod Period vid upplåtelse av tomträtt under vilken tomträttsavgälden är oförändrad.
Avlyft Överflyttning av produktionskredit (byggnadskreditiv, lån) till slutliga lån.
 
BTillbaka till toppen
Barock En stilinriktning från 1600-talet med förkärlek för det praktfullt dekorerade.
Basbelopp Det finns flera olika basbelopp kopplade till konsumentprisindex. Dessa ligger till grund för uträkning av studiemedel, ersättningar och skadestånd mm.
Belåningsvärde Ett belopp utifrån vilket kredit beviljas. Vanligen bestäms beloppet med utgångspunkt från ett reducerat marknadsvärde.
Bereda Utreda och handlägga ett ärende till beslut.
Besiktning Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningsförrättarna erbjuder ett antal varianter på besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.
Besittningsrätt Besittningsrätt är ett slags lagligt skydd för hyresgästen. Läs mer om vad besittningsrätten innebär.
Besittningsskydd Skydd för hyresgäst mot oskälig uppsägning av hyresförhållande.
Biarea Bruksarea för biutrymmen
Bindningstid Den tid när villkor såsom ränta och amortering är oförändrade i ett lån.
Biutrymme Utrymme i anslutning till bostad, huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende: pannrum i småhus, garage, förråd m m.
Blind budgivning En försäljningsprocess där informationen om budgivningen för en lokal eller fastighet är helt eller delvis dold. Läs mer om blind budgivning.
Boarea Bruksarea för boutrymmen.
Borgen Den som går i borgen förbinder sig att betala lånet om låntagaren inte klarar av det.
Borgensman Person som gått i borgen (tecknat garantiåtagande) för annans skuld.
Borgenär Fordringsägaren, exempelvis banken.
Bostadsförening Ekonomisk förening som registrerats före den 1 juli 1930, med ändamål att bereda sina medlemmar bostäder. Nybildning av bostadsförening kan inte ske.
Bottenlån Det lån som ligger lägst i fastigheten. Bottenlånet har därmed bäst säkerhet.
Boutrymme För boende inrättat utrymme ovan mark, huvudsakligen avsett för vistelse, hygien, viss förvaring, kommunikation m m.
Brandförsäkringsvärde Värde på vilket ersättning vid brandskada grundas.
Bruksarea Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.
Bruksvärdehyra Hyresbelopp som bestäms med utgångspunkt från hyran hos likvärdiga lägenheter som ägs av allmännyttigt bostadsföretag inom jämförligt område. Begreppet bruksvärdehyra har införts för att kunna reglera hyran i icke-allmännyttiga bostadsföretag.
Bundet lån Lån där räntesatsen är fast under viss längre tid, vanligen två eller fem år.
Bruttoarea Area av mätvärda delar av våningsplan begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.
Bygg(nads)rätt Rätt att uppföra byggnad. Byggrätt kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.
Bygganmälan För att få påbörja vissa arbeten – vilka anges i PBL – krävs det att byggnadsnämnden meddelas om arbetena genom en bygganmälan. Arbetena får normalt inte påbörjas förrän tidigast tre vedkor efter det att bygganmälan kommit in till byggnadsnämnden. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov för åtgärderna eller inte.
Bygglov Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd
Byggnad på ofri grund Byggnad som inte utgör tillbehör till fastighet.
Byggnadsarea Den area som en byggnad upptar på marken.
Byggnadskontroll - En av myndigheternas kontrollant utförd kontroll av att ett bygge följer byggnadsbeskrivningar och ritningar.
Byggnadskreditiv Tillfälligt lån för finansiering eller ombyggnad under själva byggnadstiden. Byggnadskreditiv får successivt tas i anspråk enligt särskild lyftningsplan allteftersom bygget fortskrider. När bygget är färdigt avlyfts byggnadskreditivet vanligen genom att detta ersätts av bottenlån och eventuellt topplån.
Byggnadskvarter Område inom detaljplan avsett för bebyggelse vanligen begränsat av gata eller annan allmän plats.
Byggnadsnämnd - Kommunal nämnd som bl a utfärdar bygglov. Vid behandling av ansökan granskas bygget i relation till befintlig och planerad bebyggelse.
Byggnadsplan Planinstitut enligt byggnadslagen som ersätts i plan- och bygglagen av detaljplan.
Byggnadsstadga 1874 Den första egentliga byggnadslagstiftningen i Sverige.
Byggnadstillbehör Fast inredning och annat som hör till byggnad, om det är avsett för stadigvarande bruk i byggnaden eller del av denna.
Byggnadstyp Vid fastighetstaxering indelas byggnaderna i följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.
Byggnadsverkslagen (BVL) En lag från 1994 som reglerar de tekniska egenskapskraven på lokaler och byggnader.
 
DTillbaka till toppen
Datapantbrev Ett bevis för en inteckning i elektronisk form. Ett datapantbrev är en registrering av en inteckning med uppgift om vem som innehar denne i ett register som benämns som pantbrevsregistret. Detta register regleras genom lagen 1994:448 om pantbrevsregister.
Detaljplan Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun och som reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner och byggnadsplaner samt avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.
Diskonto - Räntenivå som fastställs av Riksbanken. Var tidigare grund för bankernas och kreditinstitutens räntesatser för ut- och inlåning. Har numera ej samma inverkan på dessa.
Dolda fel Fel i fastighet som en köpare rimligtvis inte kunnat upptäcka och för vilka säljaren svarar.
Dödning Innebär att en handling förklaras vara utan verkan. Dödande av inteckning innebär att inteckningen som sådan uppför. Dödande av pantbrev innebär däremot bara att pantbrevet försvinner medan inteckningen lever vidare. Det är tingsrätten som har hand om dessa ärenden.
 
ETillbaka till toppen
Egendomens värde Beslut om stämpelskatt grundas på fastighetens värde. Vid köp av fast egendom bestäms värdet genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen istället med det värde som inskrivningen, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av fångeshandlingen.
Eget kapital Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital. Eget kapital bör inte förväxlas med tillfört kapital som utgör av ägaren i fastigheten investerade medel.
Ekonomisk plan Grundläggande dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening. Om de ekonomiska förhållandena ändras markant måste ny ekonomisk plan upprättas och registreras.
Entresolplan Extra våningsplan anordnat inom en del av en våning med stor rumshöjd.
Etagelägenhet Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus
Exploateringsavtal Civilrättslig överenskommelse som reglerar förhållandena mellan en kommun och fastighetsägare, oftast en entreprenör avseende markens bebyggande vanligen i anslutning till detaljplaneläggning.
Exploateringsgrad Synonym till exploateringstal.
Exploateringsmark 1. Obebyggd mark som är avsedd att bebyggas och som inte utgör tomtmark. 2. Vid fastighetstaxering skall marken ingå i detaljplan.
Exploateringstal Kvot av sammanlagd bruttoarea för bostäder och lokaler inom ett område och områdets area.
Expropriand Den som begär expropriation.
Expropriat Den vars egendom eller rättighet är föremål för expropriation.
Expropriation Rättslig åtgärd varigenom äganderätt eller servitutsrätt till fastighet tvångsvis och mot ersättning tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.
Expropriationsersättning Ersättning som utges vid expropriation. Expropriationsersättningen kan bestå av löseskilling, intrångsersättning eller annan ersättning.
Expropriationstillstånd Tillstånd att tvångsinlösa viss egendom eller viss sakrätt till fastighet.
 
FTillbaka till toppen
Fast egendom All mark i riket inklusive vattentäckta områden. Med enstaka undantag är marken och de vattentäckta områdena indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.
Fast lån Fastighetslån som inte avbetalas under lånetiden. Denna typ av lån kallas även amorteringsfria lån.
Fastighet Fast egendom som är upptagen eller skall upptas i fastighetsregister såsom en självständig enhet. Till fast egendom hör tillbehören byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbringats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter. Vid fastighetstaxering jämställs byggnad på ofri grund med fastighet.
Fastighetsbestånd Det finns ett antal snarlika begrepp som beskriver samma typ av företeelse. Läs mer om fastighetsbestånd.
Fastighetsbevis Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) och ska innehålla de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (SFS 1974:1063). I fastighetsbeviset redovisas bl.a. registerbeteckning, ursprung, avregistrering, belägenhetsadress, omfång, läge, areal, fristående fiske, andel i samfällighet och/eller gemensamhetsanläggning, fastighetsbildningsåtgärder, avskild mark, rättigheter, planer och bestämmelser, vissa taxeringsuppgifter m.m. och övriga förhållanden som anmärkts i Fastighetsregistrets allmänna del.
Fastighetsbok Fastighetsboken används inte längre utan är ersatt med fastighetsdatasystemet sedan ett antal år tillbaka.Var tidigare en offentlig förteckning hos inskrivningsmyndigheten, där det samlades uppgifter om fastigheters ägarförhållanden. Exempel på detta är t. ex inteckningar, lagfarter, servitut och andra rättigheter eller skyldigheter som följer med en fastighet.
Fastighetsdatasystemet ADB-baserat registersystem som efter fastighetsdatareformens genomförande ersätter fastighetsregistrets jord- och stadsregister och inskrivningsregistrets fastighetsböcker.
Fastighetskapital Fastighetens totala värde. Fastighetskapitalets storlek motsvarar i regel marknadsvärdet. Fastighetskapitalet kan uppdelas i eget och lånat kapital.
Fastighetslån Lån för finansiering av fastighet eller tomträtt mot säkerhet av pantbrev
Fastighetsplan Planinstitut som omfattar ett område inom en detaljplan och som redovisar bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar. Fastighetsplan kan endast finnas inom detaljplan. Fastighetsplan ersätter byggnadslagens tomtindelning
Fastighetsprissystem Datorbaserade system för utsökning och analys av information om fastighetsöverlåtelser baserade på uppgifter från lagfartsregistret
Fastighetsregister Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel. Lantmäteriet är ansvarig för Fastighetsregistret.
Fastighetsränta Löpande överskott som står till förfogande för förräntning av fastighetskapital, sedan drift- och underhållskostnader dragits från bruttointäkterna. Se driftnetto.
Fastighetsskatt Skatteuttag till stat på grund av ägande av fastighet.
Fastighetsslag När man talar om fastighetsslag syftar man på olika typer av fastigheter. Kommersiella fastigheter är normalt byggda för olika ändamål. Det kan vara allt mellan kontorslokal, industrilokal, butikslokal, festlokal eller restauranglokal.
Fastighetstaxering Bestämning av fastigheters skattepliktsförhållanden, indelning av fastighetsbeståndet i taxeringsenheter samt bestämning av beskattningsnatur och taxeringsvärde för dessa.
Folkhemmet En beteckning för det svenska bostadsbyggandet omkring 1950 med sociala samband och genomtänkt standard.
Fångeshandling Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).
Förhandsbesked Besked av byggnadsnämnd huruvida åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på avsedd plats. Förhandsbesked har bindande verkan i två år.
Förköpsrätt Rätt för kommun att träda i annan köpares ställe vid fastighetsförsäljning. För förköp krävs att fastigheten behövs för allmänt behov.
Förmånsläge/inomläge Summan av alla underliggande pantbrev plus det aktuella pantbrevet.
 
GTillbaka till toppen

Garantibesiktning.

Besiktning med syfte att undersöka i vad mån fel i en entreprenad framträtt under den garantitid som gäller för entreprenad
Gemensamhetsanläggning Enligt anläggningslagen inrättad anläggning som är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa.
Genomförandebeskrivning Särskild handling som skall åtfölja detaljplan och redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av plan.

Genomförandetid

Period, 5-15 år, under vilken en detaljplan inte får ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. Förändring av en detaljplan under genomförandetiden medför alltid ersättning till fastighetsägaren. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen däremot ändra eller upphäva planen utan att ersättningsskyldighet uppkommer
Gotik Denna stilinriktning från 1300-talet kännetecknas av spetsbågar.
Gravationsbevis Bevis avseende viss fastighet eller tomträtt, innehållande uppgifter om bl a ägare och innehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndighet.

Grundavgift

I ekonomisk plan angiven fördelning av bostadsrätts-föreningens egna kapital på bostadsrätterna.
Gravationsbevis Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet och innehåller de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (1974:1063). I beviset redovisas aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel, registerbeteckning, tidigare registerbeteckning, areal, avskild mark, vissa taxeringsuppgifter, lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav, inteckningar samt anteckningar. Populärt kallas gravationsbevis för “GB”.
Gustaviansk stil En stilinriktning från slutet av 1700-talet med de klassiska idealen som förebild.
Gäldenär Låntagare
 
HTillbaka till toppen
Hypotek Säkerhet (pant).
Hypotekslån - Lån beviljat mot inteckningssäkerhet och lämnat av t ex Stadshypotekskassan eller andra hypoteksinstitut.
Hyresgäst Den som har fått en lokal eller hyreslägenhet upplåten åt sig kallas i hyreslagen hyresgäst. Hyresgästen är part i hyresavtalet. Om parten som är hyresgäst.. Läs mer om hyresgäster och dess rättigheter och skyldigheter.
Hyreshus Vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Hyreshus är en byggnadstyp enligt fastighetstaxeringslagen. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.
Hyresvärd Den som hyr ut en lägenhet eller lokal kallas i hyreslagen för hyresvärd. Läs vår definition av en hyresvärd och vad dem står för.
 
ITillbaka till toppen
Industribyggnad Vid fastighetstaxering avses byggnad som är inrättad för industriell verksamhet. Exempel på industribyggnader är fabriks-, verkstads- och hantverksbyggnader.

Inlösen

Tvångsförvärv av fastighet eller del därav för vilket inte särskilt tillstånd fordras, t ex kommunalt förvärv av mark för allmänt ändamål fastlagd i detaljplan, liksom förvärv av tomtdel vid fastighetsreglering.
Inom, inomläge Anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev.
Inskrivning Rättslig åtgärd varigenom äganderätt, lagfart eller begränsad sakrätt, t ex servitut eller nyttjanderätt antecknas i inskrivningsregistret eller tomträtt antecknas i tomträttsbok.
Inskrivningsdag Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl. 12.00 till kl. 12.00 nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl 10.00 den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen 2007-04-17. Ett datum för när en rättighet registrerats har betydelse vid obeståndssituationer och då företrädesrätt måste bestämmas mellan olika rättigheter eller när flera inteckningar finns.
Inskrivningsmyndighet Tingsrätten, som har hand om registrering av lagfart respektive inskrivning och inteckning i fastighet och tomträtt.
Inskrivningsärende Ärende om registrering av fastighetsanknuten information. Inskrivningsärendetyperna är ärende om lagfart, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, ärende om inteckning, övrig inskrivning eller anteckning. Ärenden söks oftast av fastighetsägaren men lämnas oftast in av ett ombud.
Inteckning Inskrivning av ett visst belopp i fastigheten som kan pantsättas. Ett belopp registreras för fastigheten, i Fastighetsregistret, efter beslut av inskrivningsmyndigheten om inteckning. Som bevis för inteckningen erhålls ett datapantbrev eller ett pantbrev i pappersform som kan pantsättas. Panthavaren har sedan säkerhet för fordringar denne har mot fastighetsägaren motsvarande den pantsatta inteckningens belopp.
 
JTillbaka till toppen
Jordabalksbesiktning Fastighetsbesiktning som innebär undersökning av fastighet för att fullgöra köpares undersökningsplikt enligt jordabalkens krav.
 
KTillbaka till toppen
Kalkylränta Procentsats som används vid omräkning av belopp till tidigare eller senare tidpunkt. Vanligen speglar kalkylräntan det aktuella avkastningskravet.

Kapitalkostnad

Ränta och avskrivning på fastighetskapitalet.
Konsumentprisindex Index som belyser den genomsnittliga prisutvecklingen för den totala privata konsumtionen. Konsumentprisindex, KPI, beräknas av Statistiska centralbyrån.
Kontantinsats Skillnad mellan köpeskilling och lån som köparen övertar från säljaren.
Konvertering Förändring av lånevillkoren för bundet lån. Konverteringsrätt föreligger, då i reversavtal lånepart förbehålls rätt att, sedan viss angiven del av avtalade lånetiden förflutit, säga upp lånet för villkorsändring, oftast av räntan.

Kvartersmark

Mark som i detaljplan är avsedd för bl a bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggning, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och säkerhetsområde.
Köpebrev Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.
Köpekontrakt Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för köpare och säljare.
Köpeskilling Beteckningen för den totala summa som betalas vid ett fastighetsköp.
Köpeskillingskoefficient Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.
 
LTillbaka till toppen
Lagfaren ägare Den person som har lagfart på fastigheten (både marken och byggnaden).
Lagfart I fastighetsregistret inskrivet förvärv av fastighet (fast egendom). Ägare av fastigheter registreras i fastighetsregistret efter inskrivningens beslut om inskrivning av ägarförändringen – “beviljande av lagfart”.
Lagfartsbevis Formellt bevis ägarbevis av en fastighet. Det utfärdas av tingsrätten efter det att köpet är fullbordat. Först när lagfarten erhållits kan inteckningar göras hos IM. Vid tomträtt motsvaras lagfartsbevis av inskrivningsbevis.
Lagfartskapning Innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger.
LEED – internationell miljöcertifiering LEED är en förkortning av ”Leadership in Energy and Environmental Design” och bygger på en mängd krav om miljö och resurseffektivare val vid byggen av alla former av fastigheter. Läs mer om LEED Gold är den högsta certifieringsformen.
Likvidavräkning Slutlig avräkning mellan köpare och säljare.
Lokal(enhet) Nyttjandeenhet som omfattar lokalutrymmen, t ex butik(senhet), kontor(senhet), skola (skolenhet), klinik(enhet). Till lokaler räknas lägenhet avsedd för butik, kontor, lager, hantverks- och industrirörelse m m.
Lokalarea Bruksarea för lokalutrymmen.
Lokaluthyrare En mäklarfirma eller fastighetsförvaltare som hyr ut lokaler.
Löseskilling Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen skall motsvara fastighetens marknadsvärde. Vid expropriation av hel fastighet kan förutom löseskilling även förekomma annan ersättning.
 
MTillbaka till toppen
Marklov Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen för schakt, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Marknadshyra

Sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.
Marknadsränta Allmänna ränteläget för upplåning i bank.

Marknadssimulering

Samlande begrepp för att bedöma en fastighets marknadsvärde när relevant ortsprismaterial saknas.

Marknadsvärde

Mest sannolikt pris för en fastighet vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.

Månadsavgift.

Periodiserad årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet
 
NTillbaka till toppen
Nedsättning Då inteckningen flyttas till ett sämre förmånsläge, d.v.s. det sker en ändring av säkerhetsnivån.
Nominell ränta Ränta inkluderad förändring i penningvärdet under en period, vanligen ett år.
Nominellt värde Värde uttryckt i löpande penningvärde.
Nuvärdemetod Förfarande där värdet på en fastighet bedöms med utgångspunkt från förväntade avkastningar vilka nuvärdeberäknas till värdetidpunkten. Synonym till avkastningsmetod. Varianter av nuvärdemetod är intäkt/kostnadsmetod och cash-flowmetod.

Nybyggnadskarta

Karta som utgör underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan utvisar bl a fastighetens exakta mått, gränser för byggnadsrätt, va-ledningars lägen m m. Kommun är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom stadsplanelagt område. Nybyggnadskarta upprättas av kommun i samband med bygglovprövning

Nyttjanderätt

Rätt att nyttja fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan innefatta bl a arrende, hyra och tomträtt. Till nyttjanderätt räknas däremot inte servitut.
 
OTillbaka till toppen
Obundet lån Lån vars villkor i fråga om räntan kan ändras under lånetiden.
Ofri grund - Beteckning som anger att fastigheten har tomrätt eller är arrenderad.
Områdesbestämmelser Planinstitut som innehåller bestämmelser för säkerställande av översiktsplans syfte för område där detaljplan inte krävs.
Omslagsrevers/skuldebrev Den lånerevers i vilken alla villkor förs in och den förklaring låntagaren ger när han pantsätter pantbrevet (omslag till pantbrevet).
Omsättningshyra Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Vanligtvis kombineras avtal om omsättningshyra med någon form av minimihyra för perioden.

Optionsrätt

Förhandsrätt. I fastighetsrätten används optionsrätt främst i samband med rätt till förlängning av arrende- och hyresavtal.

Ortsprismetod

Metod för bedömning av marknadsvärde för en fastighet utifrån jämförelser av priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt.
 
PTillbaka till toppen
Pantbrev Är beviset för att inteckning skett i fastighetsboken för det belopp som angetts i pantbrevet. I fastighetsboken har angetts vilket förmånsläge inteckningen/pantbrevet har fått i förhållande till andra inteck-ningar/pantbrev i fastigheten. Pantbrevet överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Det skall förvaras på säkert ställe och kan belånas på nytt.
Pantförskrivning Den förklaring fastighetens ägare gör när han pantsätter pantbrevet/fastigheten hos långivaren, vilket vanligast sker i omslagsreversen.
Panträtt Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran. Panträtt i fastighet upplåts genom att fastighetsägare överlämnar pantbrev till borgenär som pant för fordran.
Pantvärde Belåningsvärde, som en långivare kan räkna med att få ut vid exekutiv försäljning. Används vid ansökan om lån med räntebidrag.
Plan- och bygglag (PBL) Lag för reglering av markanvändning och byggande.
Planerat underhåll Underhållsåtgärd som återkommer med regelbundna intervall och som därför kan förutses och planeras.

Planinstitut

Komplex av rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning. I plan- och bygglagen (PBL) finns planinstituten regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.
Pålning Grundförstärkning av en lokal som utförs med pålar av trä eller betong eller järnbalkar som drivs ner i jorden.
 
Q
Q-märkning Att förse kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens detaljplaner med särskilda bevarandebestämmelser.
 
RTillbaka till toppen
Real ränta Ränta justerad för förändring i penningvärdet under en period.
Realisationsvinst Vinst vid (ej yrkesmässig) försäljning av egendom.
Realvärde Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestämd tidpunkt.
Regionplan Planinstitut enligt plan- och bygglagen för samordning av flera kommuners planläggning.
Relaxation Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.
Revers Skuldförbindelse, skuldebrev som anger lånebelopp och -villkor.
Rivningslov Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra rivningsåtgärd.
Räntebidrag Författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder. Räntebidrag är förenat med författnings-reglerat bostadslån som utbetalats före 1 januari 1992 eller som lämnas enligt förordning 1991:1993 om statliga räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.
Ränteändring Endast räntan skrivs om.
Rättighet Förmån för fastighet eller person att nyttja fastighet, exempelvis servitut som ger rätt att använda en brygga.
 
STillbaka till toppen
Sammanföring Flera små inteckningar växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.
Saneringsfastighet Fastighet inom saneringsområde. Benämningen saneringsfastighet används även i betydelsen rivningsfastighet.

Serielån

Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och på sådant sätt att amorteringen ökar vid varje betalningstillfälle. Amorteringsplanen är oberoende av vilken ränta som kommer att gälla under amorteringstiden.
Servitut Ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut. Den sistnämnda kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas. Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att använda en annan. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Det är avtalsservitut som skrivs in efter ansökan till Lantmäteriets inskrivning. Officialservitut kan beslutas efter ansökan om förrättning hos Lantmäteriets Fastighetsbildning.
Sfärisk byggnad En sfär är ytan på en klotformad kropp där alla punkter på en sfär befinner sig på samma avstånd till sfärens centrum. Ett exempel på en klassisk sfärisk byggnad är globen.
Småhus Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.

Specialbyggnad

Vid fastighetstaxering avses försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad eller allmän byggnad.
Stadsplan Planinstitut enligt byggnadslagen ersätts i plan- och bygglagen av detaljplan
Stamfastighet - Fastighet från vilken Din tomt är avstyckad.
Statlig kreditgaranti Statlig garanti i fråga om sådana lån som kreditinstitut lämnar för att slutligt finansiera ny- eller ombyggnad.
Statligt bostadslån Statligt lån till stöd för ny- och ombyggnad av bostäder. Statliga bostadslån lämnades före 1 januari 1992.
Strimlade lån Lån som upptas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av pantbrev i bostadsrättsföreningens fastighet. Vanligen används samma pantbrev som säkerhet för flera bostadsrättsinnehavares lån.
Stämpelskatt Omsättningsskatt som erläggs enligt stämpelskatteför-ordningen i form av stämpelavgift vid förvärv av fastighet eller tomträtt
Subventionsränta Räntesats som utgör underlag för beräkning av statlig räntesubvention. Subventionsräntan fastställs av Boverket varje fredag. Räntesatsen bestäms med utgångspunkt från räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år.
Säkerhetsbedömning Lån mot säkerhet inom 75% av pantvärdet. För lån därutöver kräver långivaren extra säkerhet t ex borgen, aktier eller bankbok.
Särskild fastighetstaxering Fastighetstaxering som verkställs de år då allmän fastighetstaxering inte äger rum. Nybildade eller förändrade fastigheter blir föremål för en helt ny taxering medan övriga fastigheter behandlas lika som föregående år.
 
TTillbaka till toppen
Taxerad ägare Den person som betalar fastighetsavgiften (oftast lagfaren ägare). Ett exempel där taxerad ägare och lagfaren ägare är olika är vid tomträtt. Kommunen är då lagfaren ägare till fastigheten (marken) men tomträttshavaren är taxerad ägare och betalar fastighetsavgiften.
Taxeringsenhet Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Normalt utgörs en taxeringsenhet av en fastighet men den kan också bestå av en del av fastighet eller av flera fastigheter. Exempel på olika slags taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks-, småhus- och specialenhet.
Taxeringsvärde Totalt värde för taxeringsenhet bestämt vid fastighetstaxering och avsett att ligga till grund för beräkning av skatt m m.
Tomtkarta - Av kommunen upprättad karta som juridiskt styrker att tomten är bildad på lagligt sätt.
Tomträtt Nyttjanderätt till fastighet som upplåtes för visst ändamål under obestämd tid och mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt upplåtes av kommun eller av stat.
Tomträttsavgäld Årlig avgift som tomträttshavare skall erlägga till markens ägare.
Tomträttshavare Den som har rätt att använda fastigheten (endast marken) på liknande villkor som ägaren. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttshavaren nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende.
Topplån Fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.
Totalhyra Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m m.
Totalt kapital Summan av lånat och eget kapital. Normalt avses marknadsvärdet.
Transportköp Köp av fastighet i flera led på, oförändrade villkor, som medför vissa skattemässiga fördelar för juridiska personer, när vissa förutsättningar är uppfyllda.
 
UTillbaka till toppen
Underhåll Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion.
Upplåtelsehandling Ett avtal om nyttjande av hela eller viss del av fastighet. Servitutsavtal är ett exempel på en upplåtelsehandling.
Utbyte En inteckningsåtgärd där ett pantbrev växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Utnyttjandetal

Bruksarean i förhållande till bruttoarean.
Utsträckning Innebär att inteckningen kommer att innefatta fler fastigheter.
 
VTillbaka till toppen
Vakansgrad Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av fastighet. Vakansgraden kan beräknas som förhållandet mellan outhyrd area och total area alternativt antal outhyrda lägenheter och totalt antal lägenheter eller bedömd hyra för outhyrda utrymmen och bedömd totalhyra.
Vilande Ett beslut om vilande innebär att det kvarstår vissa förutsättningar för att en fastighetsöverlåtelse ska bli helt klar. Man får betala en expeditionsavgift för vilandebeslutet och ytterligare en expeditionsavgift vid ett fullt beviljande.
Värdeintyg Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.
Värdeutlåtande Dokument som redovisar en bedömning av fastighetens värde och grunden för bedömningen.

Värdeår

Vid fastighetsvärdering avses årtal som är representativt för byggnads ålder med beaktande av större ombyggnader. En byggnads värdeår är vanligen nybyggnadsåret.
 
ÅTillbaka till toppen
Årsavgift Summan av kostnader för kapital, drift- och underhåll för bostadsrättsförening fördelat per bostadsrätt. Grunden för fördelning anges i den ekonomiska planen.
Återanskaffningskostnad Kostnad för att i nuet anskaffa en likvärdig fastighet som den ursprungliga med avseende på funktionen.
Återmedgivande Medgivande i ansökan att Inskrivningen får skicka tillbaka ansökan när den brister så mycket att den inte kan leda till ett bifallande beslut. Om inget återmedgivande finns handläggs den bristfälliga ansökan med ett avslagsbeslut och expeditionsavgift som följd samt möjlighet till att överklaga.
Återärende En ansökan som skickas tillbaka till ingivaren. Beslut har inte kunnat fattats i ärendet eftersom ansökan innehåller brister i sådan omfattning att ärendet inte kan få ett bifall. Den sökande behöver inte betala någon expeditionsavgift. Återskicket kan inte överklagas.
Återuppföranderätt Rätt enligt plan- och bygglagen att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad inom 5 år från det att byggnaden revs eller förstördes. Om ägaren hindras att utnyttja sin återuppföranderätt har han rätt till ersättning.
 
ÄTillbaka till toppen
Ägarhypotek Den del av ett pantbrevs belopp, som inte används för att säkerställa en skuld d v s en ej utnyttjad/belånad del av ett pantbrevs storlek.
 
ÖTillbaka till toppen
Överhypotek Den del av ett pantbrevs värde som överstiger gällande skuldsumma.
Överlåtelsehandling Ett avtal om köp, byte eller gåva för fastighet.
Översiktsplan Planform enligt plan- och bygglag som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen.
Övrig area (ÖVA) Bruksarea för övriga utrymmen, t ex driftutrymme, trappor och hissar. Övrig area beräknas enligt SS 02 10 52.